Misja i zadania Centrum

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnokrajowym zasięgu działania.

Cele i zadania Centrum

Celem Centrum jest prowadzenie działań na rzecz wspomagania rozwoju systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli i oświatowych kadr kierowniczych oraz prowadzenie działalności w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych. Centrum realizuje swoje cele poprzez wykonywanie w szczególności następujących zadań:

  1. Organizowanie i prowadzenie w różnych formach edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół i placówek oraz innych osób.
  2. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą.
  3. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.
  4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń.
  5. Prowadzenie działań wspierających wdrażanie reformy oświaty i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
  6. Realizowanie zadań zleconych przez organy prowadzące lub organy sprawujące nadzór pedagogiczny lub inne instytucje.
  7. Współpracę w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli z krajowymi i zagranicznymi partnerami.