Instytucje współpracujące

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych na bieżąco współpracuje z wyższymi uczelniami w organizacji studiów podyplomowych, z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych państwa, wspiera samorządy w doskonaleniu kadry kierowniczej i pedagogicznej, współpracuje z innymi ośrodkami doskonalenia doskonalenia nauczycieli i z mediami.

W latach 2003 - 2006 wspólnie z uniwersytetami w Dublinie, Londynie, Molise (Włochy) oraz placówkami doskonalenia nauczycieli ze Szwecji, Słowenii i Belgii, Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych realizowało wspólny europejski projekt o nazwie BASICS, w ramach programu SOCRATES COMENIUS 2.1. Projekt miał na celu doskonalenie zawodowe liderów zmiany - kluczowych osób w szkole (dyrektorów, członków szkolnych zespołów kierowniczych) i w jej otoczeniu (nauczycieli doradców, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników administracji oświatowej), którzy mogą wspierać szkoły w procesie wdrażania kompleksowych i systematycznych zmian.

W roku 2007 Centrum realizowało Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dwóch obszarach tematycznych:

  1. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych uczniów.
  2. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się na różnych etapach kształcenia.