Do menu Publikacje


Zasady publikacji na stronach Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach

Zachęcamy nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w formie publikacji prac na stronie internetowej CDKO w Starachowicach (np. scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych, sprawozdań, opracowań, prezentacji, itp.).
Publikacje są bezpłatne!

Materiały do publikacji Autorzy winni wysyłać do CDKO drogą elektroniczną (jako załączniki). W treści zgłoszenia należy podać: Imię i nazwisko, stopień naukowy autora, adres zamieszkania, e-mail oraz nazwę szkoły. Należy również dołączyć dopisek: "Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach publikacji mojego autorstwa pt. ...............

Autor powiadamiany jest pocztą elektroniczną o przyjęciu lub odrzuceniu przysłanych materiałów do publikacji. O odrzuceniu lub przyjęciu materiałów do publikacji, decyduje Zespół Redakcyjny. Zespół Redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. CDKO zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub usunięcia opublikowanego materiału bez podania przyczyn.

Autorzy, których przynajmniej 3 prace zostały opublikowane na stronie internetowej CDKO mogą otrzymać zaświadczenie o publikacji, które może być pomocne w procesie ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Do strony głównej