Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą
Seminarium zorganizowane przez
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach
pod patronatem świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w dniu 27 lutego 2004 r.


     W seminarium uczestniczyło około 100 osób. Obecni byli pracownicy nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych a także słuchacze kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej oraz wykładowcy CDKO.
     Głównym celem seminarium było przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy na temat współczesnych trendów i koncepcji funkcjonowania placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji szkoły jako uczącej się organizacji.
     Seminarium przebiegało w dwóch etapach. W pierwszej części zostały wygłoszone trzy referaty.
Edward Żłobecki - Kierowanie szkołą jutra, Krystyna Knafel - Od wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli do rozwoju organizacyjnego szkoły oraz Danuta Elsner - Ku szkołom jako uczącym się organizacjom.
     Część druga seminarium miała formę warsztatów. Uczestnicy pracowali w 10 grupach nad określeniem szans i zagrożeń oraz wyzwań jakie stają przed placówkami oświatowymi (społecznością szkolną) i ich otoczeniem (organy prowadzące i nadzorujące) w związku z wdrażaniem koncepcji szkoły jako uczącej się organizacji.
     Refleksje i przemyślenia (wypracowane przez grupy) na w/w temat , liderzy grup przedstawili w trakcie trwania sesji plakatowej.
     Po stronie szans zwrócono uwagę na korzyści jakie niesie ze sobą wdrażanie w placówce koncepcji szkoły jako uczącej się organizacji, między innymi: usprawnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego i podniesienie efektywności pracy szkoły, większy wpływ uczniów na życie szkoły i osiąganie lepszych wyników pracy, poprawa relacji międzyludzkich, wzrost wzajemnego zaufania, integracja środowiska szkolnego, poszerzenie oferty edukacyjnej, stwarzanie szans rozwoju indywidualnego wszystkim członkom organizacji, dowartościowanie rodziców i wykorzystanie ich potencjału w rozwiązywaniu problemów szkoły, stwarzanie im możliwości czynnego uczestnictwa w rozwoju placówki, pozytywne oddziaływanie szkoły na środowisko lokalne.
     Dostrzeżone przez uczestników seminarium zagrożenia, to między innymi: brak konsekwencji społeczności szkolnej przy wprowadzaniu zmian, opór przed nowościami, braki w zapleczu technicznym szkół, brak wsparcia metodycznego, brak w praktyce autonomii szkół, pozostawienie na uboczu procesu dydaktycznego, mijanie się z potrzebami placówki wynikające z niedoskonałej diagnozy, bierność niektórych rad pedagogicznych, konieczność koordynowania różnorodnych działań, nadmiar biurokracji, czasochłonność, niezdrowa rywalizacja, przeciążenie pracą jednostek, zniechęcenie nauczycieli, brak odpowiedniej atmosfery w szkole, obawa przed porażką, niejednakowe przygotowanie nauczycieli do wprowadzania zmian, wprowadzanie zmian na siłę, konflikty wynikające z braku akceptacji, sprzeczności interesów, nietolerancji, braku umiejętności współdziałania.
     Uczestnicy seminarium zwrócili również uwagę na pojawiające się wyzwania przed pracownikami pedagogicznymi organów nadzorujących oraz organami prowadzącymi placówki oświatowe. Oto niektóre z nich: konieczność doskonalenia się, gotowość do przyjęcia zmian, aktywniejszy udział w życiu podległych placówek, udzielanie placówkom wsparcia merytorycznego w pokonywaniu problemów, pomoc w nawiązywaniu współpracy z placówkami zagranicznymi, konieczność dofinansowania niektórych działań.
     W dyskusji uczestnicy seminarium odnieśli się do większości kwestii wypracowanych podczas pracy w grupach. Wskazywali na dobre przykłady wdrażania w praktyce założeń WDN oraz koncepcji szkoły jako uczącej się organizacji. Wyrażali także przekonanie, o trafności tematyki seminarium i konieczności organizowania podobnych spotkań w przyszłości.
     Uczestnicy seminarium otrzymali pakiet materiałów oraz dzięki uprzejmości Redaktora Naczelnego pana Adama Kowalskiego, bezpłatne egzemplarze "Gazety Szkolnej".
Podsumowania całości seminarium dokonała dr Danuta Elsner.

                                                       Edward Żłobecki

Ps.
1.Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Jej założycielem i dyrektorem jest mgr Edward Żłobecki. Współautor publikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Edukator - Ekspert w ogólnopolskich programach edukacyjnych realizowanych we współudziale partnerów zagranicznych (TERM, Nowa Szkoła, Katowice-Bristol).
2.dr Krystyna Knafel - Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli "EDUKATOR" w Kielcach. Autorka ponad 30 publikacji pedagogicznych i organizacyjnych. Ekspert w ogólnopolskich programach edukacyjnych realizowanych we współudziale partnerów zagranicznych.
3.dr Danuta Elsner - Niezależny konsultant ds. zarządzania oświatą. Autorka, współautorka, redaktorka ponad 150 publikacji w kilku językach. W latach 1994-95 przewodnicząca Europejskiej Sieci Doskonalenia Badań i Rozwoju Zarządzania Oświatą (European Network for Improving Research and Development in Educational Management), a przez 5 lat członek Rady tejże organizacji. Ekspert w edukacyjnych programach pomocowych w kraju i zagranicą.


<< wstecz