Do strony głównej

Szanowni Państwo!

mgr Wioletta Ćwik - dyrektor Centrum

Dziękując za ubiegłoroczną owocną współpracę pragnę polecić Państwu kolejny INFORMATOR dotyczący form dokształcania i doskonalenia dyrektorów szkół i nauczycieli proponowanych przez CDKO w roku szkolnym 2019/2020.

Ubiegły rok szkolny był piętnastym rokiem działalności CDKO. Placówka posiada duże doświadczenie w organizowaniu form kształcenia i doskonalenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty. Z powodzeniem prowadzi kursy kwalifikacyjne za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty i seminaria, w tym także zadania zlecone między innymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Prowadzi Studia Podyplomowe we współpracy z Wyższą Uczelnią.

Dotychczas różne formy kształcenia i doskonalenia ukończyło w CDKO około 39 2700 słuchaczy.


Z życzeniami wielu osiągnięć
i satysfakcji zawodowych
w Nowym Roku Szkolnym

Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO

 

 Więcej informacji...

Ogólne informacje o Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach

Informacje o założycielu Centrum
Informacje o dyrektorze Centrum
Misja i zadania Centrum
Rok założenia
Status prawny placówki
Baza placówki
Rodzaj działalności szkoleniowej
Instytucje współpracujące


1. Informacje o założycielu Centrum

 
mgr Edward Żłobecki - założyciel Centrum

Założycielem
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach
był mgr Edward Żłobecki,
nauczyciel dyplomowany, edukator, moderator.
Funkcję dyrektora pełnił do dnia
31 stycznia 2007 r.

 

 

 

 • 2. Informacje o dyrektorze Centrum

  mgr Wioletta Ćwik - dyrektor Centrum

  Dyrektorem
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach
  od dnia 1 lutego 2007 r.
  jest mgr Wioletta Ćwik,
  nauczyciel dyplomowany, edukator
  .

  Kwalifikacje:

  Doświadczenie zawodowe:

   

  3. Misja i zadania Centrum

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnokrajowym zasięgu działania.

  Cele i zadania Centrum


  Celem Centrum jest prowadzenie działań na rzecz wspomagania rozwoju systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli i oświatowych kadr kierowniczych oraz prowadzenie działalności w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych. Centrum realizuje swoje cele poprzez wykonywanie w szczególności następujących zadań:
  1. Organizowanie i prowadzenie w różnych formach edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół i placówek oraz innych osób.
  2. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą.
  3. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.
  4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń.
  5. Prowadzenie działań wspierających wdrażanie reformy oświaty i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
  6. Realizowanie zadań zleconych przez organy prowadzące lub organy sprawujące nadzór pedagogiczny lub inne instytucje.
  7. Współpracę w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli z krajowymi i zagranicznymi partnerami.


  4. Rok założenia

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach zostało założone 20 lutego 2002 r.
  Decyzją ¦więtokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 81/05 z dnia 24.06.2005 roku placówka uzyskała akredytację ¦więtokrzyskiego Kuratora Oświaty.  5. Status prawny placówki

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach, decyzją ¦więtokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 20.02.2002 roku, zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem KO II - 445/2/2002.
  Do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starachowice ewidencji działalności gospodarczej dokonano w dniu 18.03.2002 roku pod numerem 10297/ 2002 odpowiedniego wpisu.
  Centrum jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 260136867 nadanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach w dniu 22.03 2002 roku.  6. Baza placówki

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach posiada siedzibę w Hotelu "SENATOR" - Centrum Konferencyjne przy ul. Krywki 18. Na mocy porozumienia Centrum może korzystać z pełnej bazy hotelu. Do dyspozycji Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych jest 8 sal dydaktyczno-wykładowych o powierzchni od 20 m
  ² do 350 m², profesjonalny sprzęt konferencyjny i dydaktyczny (rzutniki pisma, projektory multimedialne, kserokopiarka, flip-charty itp.).  7. Rodzaj działalności szkoleniowej

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach w ramach działalności szkoleniowej prowadzi:

   

  8. Instytucje współpracujące

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach na bieżąco współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju, Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli MENTOR w Kielcach, Gazetą Szkolną.

  W latach 2003 - 2006 wspólnie z uniwersytetami w Dublinie, Londynie, Molise (Włochy) oraz placówkami doskonalenia nauczycieli ze Szwecji, Słowenii i Belgii, Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach realizowało wspólny europejski projekt o nazwie BASICS, w ramach programu SOCRATES COMENIUS 2.1. Projekt miał na celu doskonalenie zawodowe liderów zmiany - kluczowych osób w szkole (dyrektorów, członków szkolnych zespołów kierowniczych) i w jej otoczeniu (nauczycieli doradców, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników administracji oświatowej), którzy mogą wspierać szkoły w procesie wdrażania kompleksowych i systematycznych zmian.

  W roku 2007 Centrum realizowało Wojewódzkie Zadania Edukacyjne ¦więtokrzyskiego Kuratora Oświaty w dwóch obszarach tematycznych:

  1. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych uczniów.
  2. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się na różnych etapach kształcenia.


  Na górę strony